NOVO MESTO, 28.05.2019

 

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v torek, 18. 6. 2019 s pričetkom ob 9. uri in predvidoma do 14. ure, v prostorih Gostišča na trgu v HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

 

RAČUNOVODSKO EVIDENTIRANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NALOŽBENIH NEPREMIČNIH TER NJIHOV DAVČNI VIDIK

 

 

 

OPIS VSEBINE SEMINARJA:

Slovenski računovodski standard 1 pojasnjuje, da je opredmeteno osnovno sredstvo tisto sredstvo, ki ga ima organizacija v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljalo v te namene v več kot enem obračunskem obdobju.

Opredmetena osnovna sredstva vplivajo na različne računovodske kategorije kot npr. na vrednost organizacije, kot manjša razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo, denarni tok, na boniteto organizacije, kot kreditni potencial, kupcem lahko služi kot indikator zaupanja, pri kandidiranju za EU sredstva so organizacije lahko ocenjena z večjim številom točk in posledično pridobitvijo sredstev.

 

VSEBINA SEMINARJA:

1.     Računovodske evidence raznih vrste opredmetenih osnovnih sredstev, ki smo ji nabavili ali so nastala v lastni režiji v organizaciji

2.     Nabavna vrednost in odvisni stroški nabave pri opredmetenih osnovnih sredstvih

3.     Vrste in pomen metod vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

4.     Pravilno določanje amortizacijskih stopenj in obračun amortizacije

5.     Zabilančne evidence opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin in ocena ostalih tveganj

6.     Tekoče vzdrževanje ali naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva

7.     Finančni in poslovni najemi in pravico do uporabe od leta 2019 dalje

8.     Primeri knjiženj povezani z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami

9.     Vpliv davkov (DDV in davka od dohodkov pravnih oseb, davčne olajšave), ki so povezani z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami

10.  Strokovna diskusija in odgovori na vprašanja

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

·         direktorjem podjetij,

·         samostojnim podjetnikom,

·         računovodjem,

·         knjigovodjem,

·         analitikom,

·         vsem, ki jih tematika zanima.

PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE:

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

 

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto do srede, 12.6.2019.

 

Za udeležnino in gradivo plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto številka:

02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 18-06-2019 do srede,12.6.2019.

 

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

 

Vabljeni!

 

Milica Gostiša,univ.dipl.ekon.

           Predsednica