NOVO MESTO, 25.2.2019

 

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v ponedeljek, 4.2.2019 ob 9. uri v prostorih Gostišča na trgu HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

 

Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS

 

 

Na posvetovanju bomo pregledali obveznosti poročanja subjektov, ki računovodijo po SRS. Poudarili bomo tiste poslovne dogodke, ki so povezani z merjenjem posameznih vrst sredstev in obveznosti ob koncu poslovnega leta, ter tiste, ki so povezani s prikazovanjem prihodkov in odhodkov. Pregledali bomo izračun bilančnega dobička in načine njegove uporabe ter načine pokrivanja izgube. Tiste organizacije, ki pripravljajo poročevalske pakete, bomo opozorili na razlike med SRS in MSRP. Pregledali bomo tudi posebnosti poročanja, ki veljajo za organizacije, ki niso gospodarske družbe. Pri davčnih temah se bomo osredotočili na tiste, ki so povezane z zaključevanjem poslovnega leta v okviru obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Dotaknili se bomo tudi novosti, ki organizacije čakajo s 1. januarjem 2019.

 

PROGRAM POSVETOVANJA

1. Sestavitev letnega poročila za leto 2018

·         Zavezanci za sestavitev letnega poročila

·         Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih

·         Računovodsko poročilo

·         Poslovno poročilo

·         Poenostavitev računovodenja za organizacije, ki niso družbe

·         Pojasnila k računovodskim izkazom

2. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta

·         Opredmetena osnovna sredstva

·         Neopredmetena sredstva

·         Naložbene nepremičnine

·         Terjatve

·         Finančne naložbe

·         Zaloge

·         Obveznosti

·         Rezervacije

3. Uporaba čistega dobička in pokrivanje izgube

·         Ugotovitev čistega dobička

·         Uporaba čistega dobička

·         Ugotovitev bilančnega dobička

·         Pokrivanje izgube

 

4. Spremembe SRS 2016 v letu 2019

·         Splošno

·         Najemi

·         Finančne naložbe

·         Kriptovalute in žetoni ICO

5. Poudarki glede pripoznavanja prihodkov in odhodkov ob zaključku leta

·         Prihodki iz poslovanja

·         Prihodki iz financiranja

·         Drugi prihodki

·         Odhodki iz poslovanja

·         Odhodki iz financiranja

·         Drugi odhodki

·         Spremembe SRS 15 (2019)

6. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov

·         Zavezanci za sestavitev

·         Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

·         Sestavitev izkaza gibanja kapitala

·         Sestavitev izkaza denarnih tokov

7. Posebnosti pri poročanju posameznih pravnoorganizacijskih oblik

·         Samostojni podjetniki

·         Društva

·         Zavodi

·         Zadruge

8. Poročanje organizacij po MSRP

·         Bilančne sheme

·         Pojasnila k računovodskim izkazom

·         Izjeme

·         Pomembnejše razlike med SRS in MSRP

9. Izbrane teme v zvezi z obračunom davka od dohodkov

·         Davčna osnova

·         Nepriznani odhodki

·         Začasno nepriznani odhodki

·         Izključevanje prihodkov

·         Prevrednotenja sredstev, obveznosti in rezervacij

·         Davčna izguba

·         Davčne olajšave

10. Vprašanja in odgovori

 

Seminar bo vodil: dr. Martin Odar, samostojni strokovni sodelavec pri Zvezi RFR.

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto do četrtka, 31.1.2019.

 

Za udeležnino in gradivo plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto številka:

02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 4-2-2019 do četrtka, 31.1.2019.

 

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

 

Vabljeni!

 

Milica Gostiša,univ.dipl.ekon.

           Predsednica