NOVO MESTO, 16.5.2019

 

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali (datum sporočimo naknadno) v prostorih Gostišča na trgu HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

 

Najemi – vprašanja in odgovori glede računovodske in davčne obravnave po začetku veljavnosti SRS 1, 2 in 6 (2019)

 

Prenovljeni SRS 2019 predvidevajo drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih. Zanje se ukinja delitev na poslovne in finančne najeme. Za vse najeme (razen kratkoročnih in najemov manjših vrednosti) bodo najemniki med sredstvi pripoznavali pravico do uporabe sredstva, med obveznostmi pa obveznost iz najema. Te pravice pa ne bo treba izračunavati organizacijam, ki se razvrščajo med mikro in majhne. Zanje velja poenostavitev, ki zmanjšuje kompleksnost računovodenja. Se pa v povezavi z računovodenjem in davčno obravnavo najemov po začetnem  razumevanju SRS pojavlja kopica operativnih vprašanj, na katera bomo odgovorili na posvetovanju. Poleg tega bomo problematiko prikazali tudi na zgledih.

1.  Hitri pregled sprememb

* Kdo mora upoštevati spremenjeno računovodenje najemov?

*| Pripoznanje pravice do uporabe sredstva.

|* Pripoznanje obveznosti iz najema.

|* Amortizacija in slabitev pravice do uporabe.

| *Izjeme – kratkoročni  najemi in najemi majhnih vrednosti.

|* Najemi pri mikro in majhnih najemnikih.

|* Posebnosti za organizacije, ki računovodijo po MSRP.

 

2. Najpogostejše računovodske dileme

*Kaj je najem in kaj uporaba ?

* Določitev dobe trajanja najema.

* Določitev diskontne stopnje.

* Kaj vključiti v pravico do uporabe.

* Izkazovanje najemov v računovodskih izkazih.

* Knjiženje najemov.

* Knjiženje prejetih računov za najemnine.

* Najemna pogodba vsebuje tudi nenajemno sestavino.

* Amortizacija najemov.

* Kako opraviti prehod na SRS 2019 1. januarja 2019 – izračun učinkov in vplivov.

* Najemi pri mikro in majhnih organizacijah.

 

3. Najemi in z njimi povezane transakcije v sistemu DDV

*Najemi in obratovalni stroški.

* Upoštevanje načela enotne dobave.

* Posebnosti najema prevoznih sredstev.

*Izvajanje investicij pri občinah in zavodih.

* Obravnava infrastrukture pri občini, ki jo ta daje v poslovni najem.

* Problematika odbitka DDV ob oddaji nepremičnine v najem .

* Kdaj popraviti ob nabavi odbiti DDV?

*| Najemi in davčna stopnja.

 

4.  Vpliv spremenjene računovodske obravnave najemov na obračun DDPO

*Razvrščanje amortizirljivih sredstev za potrebe obračuna DDPO .

* Pravila vštevanja stroška amortizacije v davčno osnovo.

*Vpliv spremenjene računovodske obravnave na davčno osnovo.

*Obravnava vrednostnih razlik med poslovnimi in davčno priznanimi stroški.

*Fursova interpretacija ZDDPO-2 v povezavi z najemi.

 

Vprašanja in odgovori.

 

Posvetovanje vodita mag.Andreja Bajuk Mušič ali dr. Matjaž Prusnik

 

 

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto do srede, 8.maja 2019.  

 

Za udeležnino, ki vključuje gradivo in pogostitev ob odmoru plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto številka: 02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 05-2019 .

 

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

 

Vabljeni!

 

Milica Gostiša,univ.dipl.ekon.

           Predsednica